Lover som trer i kraft 1. juni 2007

1. juni 2007 trer lov 18. januar 2007 nr. 1 om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.), lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) og lov 1. juni 2007 nr. 18 om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak) i kraft.

Lovtidend    1. juni 2007    👤Knut Davidsen   

1. juni 2007 trer lov 18. januar 2007 nr. 1 om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.), lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) og lov 1. juni 2007 nr. 18 om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak) i kraft.

 

Lov nr. 1 om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.) ble vedtatt som et ledd i oppfølgingen av Ot.prp. nr. 103 (2002-2003) og tiltak 7 og 11 i Tiltaksprogrammet mot tvangsekteskap ("Fornyet innsats mot tvangsekteskap – våren 2002"). Ikrafttredelsen omfatter endringer i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 3 og § 427, lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 1, § 16, ny § 18a og § 23 og lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap § 2.

Les forarbeidene til loven her.
           
I lov nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) gjelder ikrafttredelsen endringene i del III (endring i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant skal § 6-4 første ledd tredje punktum), del IV ( lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond skal § 4-8 annet ledd nr. 4) og del VI ( lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-25 til § 2-39).

Les forarbeidene til loven her.

I lov nr. 18 om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak) innebærer endringene bl.a. at § 38c oppheves, slik at det igjen blir tilstrekkelig for omgjøring av gyldige vedtak til gunst for utlendingen at det foreligger ”sterke menneskelige hensyn”. Forut for endringen ble det stilt krav om ”særlig sterke menneskelige hensyn”.

Les forarbeidene til loven her.