Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover som trer i kraft 1. mai 2015

1. mai 2015 trer endringslover til utlendingsloven og helsepersonelloven, vegtrafikkloven og småbåtloven i kraft.

Lovtidend    30. april 2015    👤Knut Davidsen   

  • Lov 17. april 2015 nr. 18 om endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet) innebærer et lavere krav til strafferamme for å kunne bortvise en utlending på det grunnlag at vedkommende har vært straffet for alvorlige forhold i utlandet, uavhengig av hvor langt tilbake i tid forholdet ligger. I § 17 første ledd bokstav h endres strafferammen fra «ti eller mer» til «fem år eller mer».
  • Lov 17. april 2015 nr. 19 om endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy) utvider retten til å holde kjøretøy tilbake i medhold av vegtrafikkloven § 36 b, ved at vilkårene for bruk av tilbakeholdelse som sikringstiltak endres.
  • Lov 24. april 2015 nr. 22 om endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) skal forenkle gjennomføringen av utvisningsvedtak som gjelder utlendinger som er dømt til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern.  
  • Lov 24. april 2015 nr. 24 om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) innfører en plikt for alle i båter som er mindre enn åtte meter, å ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. Båtfører har ansvaret for at barn under 15 år har lovpålagt utstyr.