Lover som trer i kraft 1. oktober 2003

1. oktober trer den nye friskoleloven av 4. juli 2003 nr. 85 i kraft. Fra samme dato innarbeides barnekonvensjonen i menneskerettsloven og endringer i forskotteringsloven og de nye reglene for beregning av barnebidrag trer i kraft.

Lovtidend    1. oktober 2003    👤Knut Davidsen

  • Friskoleloven avløser privatskoleloven av 14. juni 1985 nr. 73, og endringslov 4. juli 2003 nr. 85 er innarbeidet i loven.
  • Endringene i menneskerettsloven innebærer at FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokollene om barns rettigheter i væpnet konflikt og barnets rettigheter om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi er tatt inn som nye vedlegg 7 og 8 i loven.
  • Lov 10. januar 2003 nr. 5 om endringer til forskotteringsloven av 17. februar 1989 nr. 2 gjennomfører endringer for tilpasning til de nye reglene for beregning av barnebidrag, spesielt når det gjelder inntektsprøvingen.
  • De nye reglene for beregning av barnebidrag i lov 15. juni 2001 nr. 37 gjennomfører endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven), lov av 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott, lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Hovedpunktene i endringene er skape et mer entydig og rettferdig regelverk. Bidragsreglene skal i størst mulig grad være med på å oppmuntre til omsorg fra begge foreldre, endringene innebærer en deling av forsørgelsesutgiftene mellom foreldrene etter økonomisk evne så rettferdig som mulig, med vekt på barnets behov for underhold. Endringene innebærer også at det tas hensyn til fastsatt og avtalt samvær. Det innføres samtidig en gebyrordning for offentlig fastsettelse av bidrag. Endringene medfører også at skatteplikten og ekstra minstefradrag i mottatt bidrag bortfaller for bidragsmottaker, mens bidragspliktige mister fradraget i alminnelig inntekt for betalt bidrag. For forarbeider til lovendringene, se her.