Lover som trer i kraft 1. september 2003

Fra 1. september 2003 er endringer i rettshjelpsloven, endringer i skatte- og avgiftslovgivningen, se endringsloven her, endringer i straffeloven om tvangsekteskap, den nye introduksjonsloven, lov om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkelegeembeta i fylkesmannsembeta, se endringsloven her og endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen) satt i kraft.

Lovtidend    1. september 2003    👤Knut Davidsen

Lov 27. september 2002 nr. 70 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp opphever § 9 i loven, og innfører et nytt annet ledd i § 11 om innkreving av krav etter § 11 første ledd.

Lov 27. juni 2003 nr. 63 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. Lovendringene berører en rekke lover og er en samleproposisjon.

Lov 4. juli 2003 nr. 76 om endringar i straffelova mv. (styrka innsats mot tvangsekteskap mv.). Lovendringene er vedtatt for å motvirke inngåelse av tvangsekteskap.

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven). Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Hensikten er videre å gi kommunene en bedre rettslig ramme i sitt integreringsarbeid overfor nyankomne innvandrere.

Lov 29. augsut 2003 nr. 87 om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkelegeembeta i fylkesmannsembeta, se nyhet fra 29. august 2003.

Lov 29. august 2003 nr. 89 om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen), se nyhet fra 29. august 2003.