Lover som trer i kraft 1. september 2006

1. september 2006 trer den nye statsborgerloven med endringslov og  forskrifter i kraft. Dette gjelder også endringer til merverdiavgiftsloven, abortloven, steriliseringsloven og rettshjelpsloven.

Lovtidend    1. september 2006    👤Knut Davidsen   

  • Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) erstatter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett. Den nye loven omhandler vilkår for erverv og tap av statsborgerskap. Loven ratifiserer Europarådskonvensjonen om statsborgerskap av 6. november 1997. Et sentralt formål med den nye loven er at alle materielle vilkår for erverv og tap fremgår av selve loven. Dersom vilkårene i loven er oppfylt, skal søkeren gis et rettskrav på statsborgerskap.

  • Se også forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften).

  • Se også endringslov til statsborgerloven 30. juni 2006 nr. 36.

  • Endringene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjelder lovens § 5a, § 5b og  § 16. Se endringsloven her.

  • Endringen til lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd gjelder lovens § 9 og er en  tilpasning til biomedisinkonvensjonen. Se endringsloven her.

  • Endringene til lov 3. juni 1977 nr. 57 lov om sterilisering gjelder lovens § 5 og § 9 og er også tilpasning til biomedisinkonvensjonen. Se endringsloven her.

  • Endringene til lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gjelder lovens § 11 og § 16 og er vedtatt for å bli tilpasset den nye statsborgerloven. Se endringsloven her.