Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Lover som trer i kraft 1. september 2016

Ikrafttredelse av deler av lov 18. desember 2015 nr. 103 om endringer i folketrygdloven, deler av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endring i folketrygdloven og lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og deler av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv.

Lovtidend    31. august 2016    👤Knut Davidsen

Lov 18. desember 2015 nr. 103 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) endrer lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-2 og § 12-13.

Lov 17. jun 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) endrer lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 19-8 og  lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3.

Lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) med delvis ikrafttredelse 1. september 2016 endrer lov 15. mai 2008 nr, 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 9, § 32, § 34, § 66 første ledd, § 92, § 105, § 106, § 106a og ny § 94a.