Norges Lover 2015

Lovers ikrafttredelse

I Lovdatas årsmelding er det en artikkel om lovers ikrafttredelse. Lovene vedtatt i 2015 er blitt analysert med en beskrivelse av de forskjellige ikrafttredelsesvedtakene.

Artikkel    10. august 2016    👤Knut Davidsen

De fleste lover har et eget ikrafttredelsesvedtak. Har loven ikke en slik bestemmelse er ikrafttredelsen en måned etter den dag loven ble kunngjort, se lov 19. juni 1969 nr. 53 § 3. Dette er en unntaksbestemmelse, og har ikke vært brukt på mange år, den siste loven som ikke hadde egen ikrafttredelse var lov 26. januar 2007 nr. 3 om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover). Ikrafttredelsesvedtaket kan angi at ikrafttredelsen skal skje på et bestemt tidspunkt, at det kan skje straks eller at spørsmålet overlates til Kongen. Ikrafttredelsesvedtaket er en del av loven, og skal i tillegg til å vise når eller hvordan loven trer i kraft, i noen tilfelle gi overgangsregler og direktiver om hvilke hendelser som omfattes av loven eller lovendringen. Eksempler på dette er om loven gjelder for hendelser som har inntruffet før ikrafttredelsen. Det er også ikrafttredelsesvedtak som er tidsbestemt, for eksempel at loven skal gjelde et bestemt antall år. I denne artikkelen vil bare ikrafttredelsestidspunktet, ikke overgangsregler, behandles. Vil du lese hele artikkelen, er det en lenke til Lovdatas årsmelding, hvor artikkelen står, her.