Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Lovvalg – straffeloven 1902 eller 2005?

Straffeloven 2005 bestemmer at straffelovgivningen på handlingstidspunktet kommer til anvendelse. Likevel skal straffelovgivningen på avgjørelsestidspunktet legges til grunn når dette fører til et mer gunstig resultat for den siktede.

Artikkel    23. oktober 2015    👤Lovdata

Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Samtidig ble straffeloven 1902 opphevet.

Straffeloven 2005 § 3 første ledd forutsetter som utgangspunkt at straffelovgivningen på det tidspunkt da den straffbare handling fant sted, kommer til anvendelse. Likevel skal straffelovgivningen på tidspunktet for domstolens avgjørelse legges til grunn når dette fører til et gunstigere resultat for den siktede og lovendringen skyldes et endret syn på hvilke handlinger som bør straffes eller på bruken av strafferettslige reaksjoner.

Spørsmålet om lovvalg ble behandlet i Høyesteretts dom 16. september 2015 (HR-2015-1890A), som gjaldt straffeloven 1902 § 166 og § 167 (falsk forklaring), som er erstattet av straffeloven 2005 § 221 første og annet ledd (uriktig forklaring). Høyesterett opphevet lagmannsrettens frifinnende dom og uttalte at forholdet må bedømmes etter straffeloven 2005 § 221 første og annet ledd ved den nye behandlingen i lagmannsretten etter 1. oktober 2015.