Foto: Flickr/ Remi Longva ©Creative Commons

Miljøinformasjon

Med miljøinformasjon menes faktiske opplysninger og vurderinger om miljøet, miljøfaktorer og menneskers helse og levevilkår, og med miljø forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø.

Artikkel    23. april 2014    👤Knut Davidsen   

Foto: Flickr/ Remi Longva,"Aun + Grytøya"  © Creative Commons

Lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) angir formål, definisjoner, stedlig virkeområde og plikter og rettigheter for det offentlige, virksomheter og allmennheten. Formålet med loven er todelt, den skal for det første sikre tilgang til miljøinformasjon, og derved gi allmennheten økt mulighet til å skaffe seg kunnskap om og innflytelse i miljøsaker og miljøspørsmål. For det andre skal loven fremme deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.

For klage på avslag på krav om miljøinformasjon er det sondret mellom klage til offentlig organ (kapittel 3), og klage til virksomheter (kapittel 4). Ved avslag på klage etter kapittel 3 er det nærmeste overordnede forvaltningsorgan som er klageinstans, se lovens § 15. Ved avslag på klage etter kapittel 4 er det etter lovens § 19 en mulighet til å rette klagen til Klagenemnda for miljøinformasjon, Miljøklagenemnda. Les mer om Miljøklagenemnda her.