Artikkelbilde for Europalov-artikler

Norge må opprette nasjonalt hesteregister

I kjølvannet av hestekjøttskandalen har EU endret reglene for identifisering av hester. 

Europalov    16. februar 2017    👤Randi Bjørhei

Regjeringen ber Stortinget om samtykke til innlemmelse av den nye hestepass­forordningen i EØS-avtalen, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016. Forordningen krever at Norge oppretter en nasjonale database for sine hester.

Forordning (EF) nr. 2015/262 av 17. februar 2015 reviderer bestemmelsene for identifisering av hestedyr. Bakgrunnen for revisjonen er «hestekjøttskandalen» i 2013 der det ble funnet hestekjøtt i produkter merket med storfekjøtt. Forordningen erstatter forordning (EF) nr. 504/2008 og refererer til bestemmelsene i direktivene 90/427/EØF og 2009/156/EF.

Formålet med forordningen er å fastsette regler for identifisering av dyr av hestefamilien som er født i EØS eller er frigitt til fri sirkulasjon i EØS. Identifiseringen består av et livslangt id-dokument (pass), metode for å fastslå identitet (chip), database hos utstedende organ og et sentralt nasjonalt hesteregister.


Les mer om saken på Europalov; www.europalov.no