Artikkelbilde for Europalov-artikler

Norsk initiativ bak EU-forbud

Etter et norsk innspill har EU vedtatt å forby salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flamme­hemmeren deka-BDE. 

Europalov    10. mai 2017    👤Randi Bjørhei   

Stoffet gir grunn til bekymring på grunn av evnen til å hope seg opp i miljøet. Det kan forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere. Eksponering for deka-BDE kan blant annet resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Norge startet i 2013 en prosess gjennom Stockholmkonvensjonen for å få et globalt forbud mot stoffet. På denne bakgrunn ba Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om å vurdere et forbud mot deka-BDE under REACH-direktivet. ECHA har i denne prosessen hatt tett samarbeid med Miljødirektoratet. Basert på kjemikaliebyråets anbefalinger la Kommisjonen ifjor fram forslag om forbud. Etter konsultasjon med medlemsstatenes og EØS/EFTA-landenes eksperter og etterfølgende klarering med Rådet og Europaparlamentet, ble forbudet vedtatt i februar 2017 (se forordning (EU) 2017/227).

Endring i REACH-forskriften ble vedtatt 6. mai 2017.

Les mer om saken på Europalov.no