Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Norsk Lovtidend

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend er delt inn i to avdelinger, Avdeling I som inneholder regelverk for hele landet og Avdeling II som inneholder regionalt og lokalt regelverk. 

Artikkel    17. februar 2016    👤Knut Davidsen   

Norsk Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m., og utgivelsen er hjemlet i lov 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend m.v.

Kunngjøring skjer i dag elektronisk på Lovdatas nettsider, etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Lovene og forskriftene som kunngjøres er gjengitt slik de de opprinnelig ble vedtatt. Vil du se en lov eller forskrift slik de lyder i dag, kan du søke i lover, sentrale forskrifter eller lokale forskrifter.