Norsk Lovtidend avd. I for 2004 – siste kunngjøring

Forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder ble kunngjort 7. januar 2005 og er den siste kunngjøringen i årgangen.

Lovtidend    7. januar 2005    👤Knut Davidsen

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9 annet ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10ba (forordning (EF) nr. 1725/2003 endret ved forordning (EF) nr. 707/2004) og trer i kraft straks.