Ny departementsstruktur fra 1. oktober 2004

I statsråd 1. oktober 2004, se nyhet fra samme dato, ble det fastsatt endringer i departementsstrukturen. I forbindelse med omorganiseringen er de nye departementene delegert myndighet til å foreta endringer i regelverket, se punkt 8 i resolusjonen.

Lovtidend    4. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Ved omorganiseringen vil ansvarsområder overføres, og i den forbindelse har departementene fått delegert myndighet til å foreta de endringer i forskrifter, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen. Delegeringen kan blant annet benyttes til å endre angivelse av departementsnavn i forskrifter eller instrukser som tidligere er fastsatt ved kongelig resolusjon.