Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2011 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,00 %, jf. forskrift 16. desember 2010 nr. 1606. Rentesatsen er uendret, se forskrift 24. juni 2010 nr. 935.

Lovtidend    17. desember 2010    👤Knut Davidsen   

Fra 1. januar 2011 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,00 %, jf. forskrift 16. desember 2010 nr. 1606. Rentesatsen er uendret, se forskrift 24. juni 2010 nr. 935.

Renten ved forsinket betaling fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst 7 prosentpoeng. Norge følger med dette opp et EU-direktiv om forsinket betaling.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, som er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hejmmeside.