Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny forsinkelsesrentesats 1. januar 2014

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). 

Lovtidend    23. desember 2013    👤Knut Davidsen

Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Fra 1. januar 2014 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 % og det er fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader,  jf.   forskrift 20. desember 2013 nr. 1586. Rentesatsen er uendret fra siste endring, jf. forskrift 26. juni 2013 nr. 755. Det er også fastsatt retningslinjer   for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, som er hjemlet i   lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd 1. og 2. punktum mens kompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt i § 3a. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside