Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny forsinkelsesrentesats 1. juli 2015

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). 

Lovtidend    26. juni 2015    👤Knut Davidsen

Finansdepartementet fastsatte forskrift 22. juni 2015 nr. 729 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Fra 1. juli 2015 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,0 % (ned 0,25 %), og det er fastsatt standardkompensasjon, kr. 330, for inndrivelseskostnader. Samtidig oppheves forskrift 12. desember 2014 nr. 1594. Det er også fastsatt retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader.

Vedtaket er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd 1. og 2. punktum mens kompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt i § 3a. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside.