Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2017

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

Lovtidend    16. desember 2016    👤Knut Davidsen   

Finansdepartementet fastsatte 15. desember 2016 forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Fra 1. januar 2017 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 %, dette er den samme renten som ble fastsatt fra 1. juli 2016.  Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 360 kroner, ned 10 kroner fra 1. juli 2016. Samtidig oppheves forskrift 23. juni 2016 nr. 784. Det er også fastsatt retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader.

Vedtaket er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd 1. og 2. punktum, mens kompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt i § 3a. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside.