Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2014

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

Lovtidend    25. juni 2014    👤Knut Davidsen   

Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Fra 1. juli 2014 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 % og det er fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader,  jf. forskrift 24. juni 2014 nr. 818. Rentesatsen er uendret fra siste endring, jf. forskrift 20 . desember 2013 nr. 1586. Det er også fastsatt retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, som er hjemlet i   lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd 1. og 2. punktum mens kompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt i § 3a. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside .