Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny forskningsetikklov i kraft 1. mai 2017

Ny forskningsetikklov ble sanksjonert 28. april 2017 og ble satt i kraft 1. mai 2017. 

Lovtidend    2. mai 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) skal styrke det forskningsetiske arbeidet i norsk forskning gjennom lovfesting av forskeres og forskningsinstitusjoners ansvar. Hva som er god forskningsetikk blir ikke lovfestet, men systemet med faglig uavhengige etikkomiteer fra den forrige forskningsetikkloven videreføres. I tillegg vil det nasjonale utvalget for gransking av redelighet i forskning bestå. Loven opphever den forrige forskningsetikkloven, lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning, og endrer i tillegg universitets- og høyskoleloven og helseforskningsloven. Les forarbeidene her.