Ny landtransportforskrift

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fastsatte 1. desember 2006 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

Lovtidend    5. desember 2006    👤Knut Davidsen   

Landtransportforskriften trer i kraft 1. januar 2007, fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane. Forskriften er gitt med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43 bokstav d, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161. Jf. også EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1a (direktiv 92/51/EF), vedlegg XIII nr. 13a (direktiv 96/35/EF), nr. 17d (direktiv 95/50/EF), nr. 17e (direktiv 94/55/EF) og nr. 42b (direktiv 96/49/EF).  Les mer om forskriften og om farlig gods her.