Ny odelstingsproposisjon - Innovasjon Norge

I statsråd 7. november 2003 ble det fremmet i ot.prp. nr. 14 (2003-2004) forslag til lov om Innovasjon Norge. Forslaget bygger på Stortingets behandling av St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv.

Lovtidend    7. november 2003    👤Knut Davidsen

Stortinget gav sin tilslutning til departementets forslag om å opprette et nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap. Selskapet vil få ansvaret for forvaltningen av de næringsrettede virkemidlene som i dag ligger under Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO), Norges Turistråd og Norges Eksportråd. Selskapet skal i følge lovforslaget opprettes fra 1. januar 2004.