Ny plenumsdom fra Høyesterett:

Høyesterett avsa 21. juni 2001 dom i sak om reinbeiterettigheter. Saken gjelder tvist om Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter har beiterett for sine rein i privateide utmarksområder innenfor distriktsgrensene i Selbu kommune, Sør-Trøndelag. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom. Avgjørelsen kan leses i sin helhet på Lovdatas nettsider under valget Gratis rettskilder - Nye Høyesterettsavgjørelser, eller klikk her.

Avgjørelse    22. juni 2001    👤Randi Bjørhei