Sivilombudsmannen

Ny sivilombudsmann utnevnt

Stortinget utnevnte 13. februar 2014 Aage Thor Falkanger til ny sivilombudsmann. Falkanger er høyesterettsdommer og den femte sivilombudsmann som er utnevnt. Av de fem er han den tredje som kommer fra Høyesterett.

Artikkel    13. februar 2014    👤Knut Davidsen

(Foto: Justis- og politidepartementet)

Sivilombudsmannen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, skal kontrollere forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Sivilombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og kan også ta opp saker av eget tiltak.    

Sivilombudsmannens virksomhet er regulert i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven). Valg av sivilombudsmann skjer etter hvert stortingsvalg, og gjelder for fire år. I 1995 ble ordningen grunnlovsfestet ved at det ble tatt inn en bestemmelse i Grunnloven § 75 bokstav l. Sivilombudsmannens arbeid er fastsatt i instruks 19. februar 1980 nr. 9862 for Stortingets ombudsmann for forvaltningen.    

Den nye sivilombudsmannen er født i 1965 og tok juridisk embetseksamen i 1991. I 1991–1992 var han advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten, og deretter dommerfullmektig ved Nord-Troms herredsrett i 1992–1994. I 1995–1999 var han stipendiat ved juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø, og han oppnådde doktorgraden (dr.juris) i 1999. I perioden 1999–2007 var han lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, og deretter professor ved Universitetet i Tromsø i 2007–2010. Falkanger var konstituert dommer i Høyesterett i april–juli 2007 og i februar–juli 2009. Han ble 1. mai 2010 utnevnt til dommer i Høyesterett.    

Han etterfølger Arne Fliflet, som før han ble sivilombudsmann i 1990 hadde svært variert arbeidserfaring, som universitetslektor, dommerfullmektig, advokat både i offentlig tjeneste og i privat praksis, statsadvokat og fast forsvarer i Eidsivating (nå Borgarting) lagmannsrett. Han har også gitt ut fagbøker og skrevet fagartikler om offentligrettslige spørsmål.        

Den første sivilombudsmannen (1962-1974) var Andreas Schei, som kom fra Høyesterett. Nummer to i rekken var Erling Sandene (1974-1982), som også kom fra Høyesterett. Den tredje sivilombudsmannen var Audvar Os (1982-1990), som var kommuneadvokat i Oslo før han ble sivilombudsmann.  

Les mer om Sivilombudsmannen her.