Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny skatteforvaltningsforskrift

23. november 2016 ble det fastsatt ny forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften).

Lovtidend    24. november 2016    👤Knut Davidsen   

Forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) er gitt med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 2-8, § 2-13, § 5-5, § 6-4, § 7-3, § 7-6, § 7-13, § 8-14, § 9-4, § 9-5, § 9-6, § 10-14, § 11-2, § 12-4, § 14-1 og § 16-2, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067.

 Forskriften følger samme systematikk som skatteforvaltningsloven. Dette innebærer at skatteforvaltningsforskriften vil deles inn i samme kapitler, med samme kapittelnummer og kapitteloverskrift, som skatteforvaltningsloven.

I skatteforvaltningsloven er det spesifiserte forskriftshjemler i hver enkelt paragraf. Dette innebærer at det blir en nær sammenheng mellom de enkelte paragrafene i loven og bestemmelsene i forskriften. Videre benyttes det samme paragrafnummer og paragrafoverskrift i skatteforvaltningsforskriften som i hjemmelsbestemmelsen i skatteforvaltningsloven. På denne måten kommer forskriftens funksjon som utfyllende bestemmelser til lovteksten direkte og klart frem.

I tillegg til samme nummerering av, og overskrift på, kapitlene og paragrafene i loven og i forskriften, benyttes det i tillegg egne og mer spesifiserte paragrafer i skatteforvaltningsforskriften. Disse paragrafene vil ha paragrafnummer i tre ledd og egne paragrafoverskrifter. På denne måten kan bestemmelsene i forskriften organiseres på en måte som knytter flere forskriftsparagrafer til én hjemmelsparagraf i skatteforvaltningsloven.