Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny straffelov

Den nye straffeloven (lov om straff (straffeloven)) er planlagt satt i kraft 1. oktober 2015. Den nye straffeloven erstatter straffeloven av 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)).

Artikkel    6. mai 2015    👤Jon D. Bech

Straffeloven 2005, lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven), er vedtatt i flere omganger, men med unntak for kapittel 16 om folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser har straffeloven 2005 ennå ikke trådt i kraft. Dette vil skje ved at Stortinget i juni 2015 vedtar lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov). Ikraftsetting av loven forutsetter samordning med annen lovgivning samt at nødvendige tilpasninger til datasystemer og regeltekniske tilpasninger er på plass. Ikraftsettingsloven opphever Almidelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10 og åtte lover, i tillegg endres 256 lover.  

Lovdata vil i tiden fram til 2005-straffelovens ikrafttreden bringe korte artikler som tar for seg de største materielle endringer i den nye straffeloven i forhold til 1902-straffeloven.