Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015

Ny straffelov - fra betinget dom til fullbyrdelsesutsettelse

Både reglene om betinget dom i straffeloven 1902 og bestemmelsene om fullbyrdelsesutsettelse i straffeloven 2005 innebærer at idømmelse av straff eller fullbyrdelsen av idømt straff på visse vilkår utsettes til utløpet av en nærmere bestemt prøvetid.    

Artikkel    26. august 2015    👤Lovdata   

Straffeloven 1902 inneholder i §§ 52 – 54a bestemmelser om betinget dom. Det er snakk om straffedommer hvor retten på visse vilkår enten utsetter idømmelse av straff eller utsetter fullbyrdelsen av den idømte straff. Den straff vedkommende er idømt, faller bort hvis domfelte ikke forgår seg på nytt innen utløpet av en nærmere fastsatt prøvetid.   I motsatt fall må vedkommende sone både den nye og gamle straff. I alminnelighet er prøvetiden to år. Prøvetidens lengde fastsettes av retten.  

I straffeloven 2005 benyttes begrepet fullbyrdingsutsettelse. Bestemmelser om dette finnes i § 34. I likhet med straffeloven 1902 er prøvetiden to år. Prøvetiden kan også gjøres lenger, men ikke mer enn fem år. Fullbyrdelsesutsettelse gis på det grunnvilkår at domfelte ikke begår nye straffbare handlinger i prøvetiden. Det kan også fastsettes særvilkår. Dette kan bl.a. gjelde erstatning, meldeplikt m.v. § 34 gir også bestemmelser om konsekvensene av brudd på vilkårene for fullbyrdelsesutsettelse.

Straffeloven 2005 trer i kraft 1. oktober 2015, og fra samme dato oppheves straffeloven 1902.