Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015

Ny straffelov - hatkriminalitet

Bekjempelse av hatkriminalitet, både direkte og indirekte, er en viktig målsetting i straffeloven 2005.

Artikkel    15. september 2015    👤Lovdata   

Hatkriminalitet er straffbare handlinger begått mot personer på grunn av deres religion, etnisitet, kjønnsidentitet, funksjonsevne m.v. Straffeloven 1902 hadde bestemmelser om dette i § 135 a. I straffeloven 2005 kriminaliseres ikke bare direkte hatefulle ytringer, se § 185, eller diskriminerende handlinger, se § 186. I tillegg vil en rekke andre ordinære straffebud, så som kroppskrenkelse, trusler og skadeverk kunne vurderes som grove når de er begrunnet i fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, homofile orientering eller nedsatt funksjonsevne. Dermed vil en strengere strafferamme kunne anvendes. Straffeloven 2005 § 77 fastsetter også at slike motiver hos en gjerningsmann skal kunne anvendes som et straffskjerpende moment innenfor strafferammen ved alle typer lovbrudd. Foruten religion og livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering og funksjonsevne, nevner § 77 også andre forhold som støter an mot grupper med et særlig behov for vern.