Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015

Ny straffelov - medvirkning

I motsetning til straffeloven 1902 inneholder straffeloven 2005 en generell bestemmelse om medvirkningsansvar.

Artikkel    31. juli 2015    👤Lovdata   

Straffeloven 1902 inneholder ingen generelle bestemmelser om medvirkning. Loven bestemmer i det enkelte straffebud om medvirkning skal være straffbart. Ved de fleste alvorlige lovbrudd er medvirkning uttrykkelig belagt med straff. Hovedmannen og medvirkeren straffes da på lik linje. Hvis medvirkning ikke er nevnt i straffebudet, rammes bare dem som direkte omfattes av gjerningsbeskrivelsen. Rettspraksis har fastsatt at det er en tolkning av vedkommende straffebud i hvert enkelt tilfelle som avgjør om en person som har medvirket, bør rammes av straff.

Dersom medvirkningen har vært av «ringe betydning» eller den medvirkende har hatt et avhengighetsforhold til en eller flere av de skyldige, bestemmer straffeloven 1902 § 58 at straffen kan settes ned eller falle helt bort.

I straffeloven 2005 § 15 er det prinsipielle utgangspunkt for medvirkningsansvar snudd om: Et straffebud rammer også den som medvirker til at straffebudet brytes, med mindre noe annet er bestemt. Bestemmelsen slår fast at medvirkning er straffbart. Har flere vært sammen om handlingen, bedømmes skylden særskilt for hver enkelt. Det skal således foretas en individuell vurdering av den enkelte deltaker.

Forsøk på medvirkning straffes etter de samme regler som forsøk på den fullbyrdete straffbare handling.