Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny straffelov - reglene om foreldelse

Straffeloven 2005 inneholder detaljerte bestemmelser om opphør av straff. En handling er ikke lenger straffbar når foreldelse, eller preskripsjon, har inntrådt. Nedenfor er det en oversikt over fristene for foreldelse både for den gamle og den nye straffeloven.

Artikkel    19. mai 2015    👤Lovdata   


Frist for foreldelse av straffeansvar regnes normalt fra den dag det straffbare forhold opphørte. Utgangspunktet for foreldelse av idømt straff er den dag dommen er endelig. Hvis noen ved samme handling har begått flere lovbrudd som foreldes til forskjellig tid, gjelder den lengste fristen for alle lovbruddene. Fristen for foreldelse av straffansvar for foretak beregnes ut fra strafferammen for enkeltpersoner i den straffebestemmelse som er overtrådt. Foreldelsesfristen for straffansvar avbrytes ved at den mistenkte får stilling som siktet. Foreldelsesfristen for fengselsstraff avbrytes ved at fullbyrding av straffen blir påbegynt eller ved at den domfelte blir pågrepet. Adgang til å fullbyrde straffen faller bort ved den skyldiges eller ansvarliges død.

Både i den gamle og nye lov står fristens lengde i forhold til størrelsen av den straff som handlingen kan medføre. Reglene om foreldelse dekkes av kapittel 6 i straffeloven 1902 og kapittel 15 i straffeloven 2005.

I straffeloven 1902 er foreldelsesfristen fra 2 til 25 år, jfr. § 67:

 • 2 år når den høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel inntil 1 år
 • 5 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 4 år
 • 10 år når det høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 10 år
 • 15 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 15 år
 • 25 år når fengsel inntil 21 år kan idømmes

For inndragning gjelder de samme regler, men slik at fristen ikke i noe tilfelle skal være mindre enn 5 år og i visse angitte tilfeller ikke mindre enn 10 år, jfr. § 70.

Ilagt bot foreldes 10 år etter at avgjørelsen ble endelig, jfr. § 74.

Idømt fengselsstraff faller bort ved foreldelse etter følgende regler, jfr. § 71:

 • 5 år for fengsel inntil 1 år
 • 10 år for fengsel i mer enn 1 år men høyst 4 år
 • 15 år for tidsbestemt fengsel i mer enn 8 år men høyst 20 år
 • 30 år for fengsel i mer enn 20 år

Straffeloven 1902 åpnet for å idømme rettighetstap i form av tap av offentlig stilling også etter at straffansvaret ellers er foreldet, jfr. § 66. At bøter eller rettighetstap idømmes ved siden av annen straff er uten betydning ved beregning av foreldelsesfristen.

Foreldelsesfristen for straffansvar regnes fra den dag det straffbare forholdet opphørte. Ved visse straffbare forhold (familievold, tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse) regnes fristen fra den dag fornærmete fyller 18 år, jfr. § 68.

Foreldelsesfristen for idømt fengselsstraff løper fra den dag dommen er endelig, jfr. § 72.

Straffansvaret for terrorhandlinger, fullbyrdet voldtekt og seksuell omgang med barn og medvirkning til slike forbrytelser samt allmenfarlige forbrytelser der noen mister livet, foreldes ikke.   Det samme gjelder idømt straff for terrorhandlinger, jf. § 66.

I straffeloven 2005 gjelder følgende frister for foreldelse av straffeansvar, jf. § 86:

 • 2 år når den høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel inntil 1 år
 • 5 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 3 år
 • 10 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 10 år
 • 15 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 15 år
 • 25 år når den høyeste lovbestemte straff er 21 år

Ved beregning av fristen er det uten betydning at en annen straff kan idømmes ved siden av bot eller fengselsstraff, jf. § 86.

For inndragningsansvar gjelder de samme regler, men slik at fristen ikke i noe tilfelle skal være mindre enn 5 år og i nærmere bestemte tilfeller ikke under 10 år, jf. § 92.

Foreldelsesfristen for straffansvar regnes fra den dag det straffbare forholdet opphørte. Ved visse straffbare forhold (menneskehandel, kjønnslemlestelse, voldtekt av barn under 14 år og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år) regnes fristen fra den dag fornærmete fyller 18 år, jf. § 87.

Straffeansvaret for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og terrorhandlinger foreldes ikke dersom handlingene kan straffes med fengsel i 15 år eller mer. Det samme gjelder idømt straff for de samme handlingene, jf. § 91 og § 96.

Idømt fengselsstraff faller bort ved foreldelse etter følgende regler, jf. § 93:

 • 5 år for fengsel inntil 1 år
 • 10 år for fengsel i mer enn 4 år og inntil 8 år
 • 20 år for fengsel i mer enn 8 år og inntil 20 år
 • 30 år for fengsel i mer enn 20 år

Idømt særreaksjon for utilregnelige faller bort ved foreldelse etter 20 år, jf. § 98, mens ilagt inndragelse faller bort 5 år etter at forelegget eller dommen blir endelig, jf. § 99.

Ilagt bot faller bort 10 år etter at forelegget eller dommen blir endelig, jf. § 97.

Det er i forslag til ikrafttredelseslov for straffeloven 2005 foreslått endringer i reglene om foreldelse, disse vil vi oppdatere artikkelen med når de er vedtatt og sanksjonert, dette vil forhåpentligvis skje i juni 2015.