Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015

Ny straffelov – kamp mot kjernefysisk terrorisme

FN vedtok i 2005 en konvensjon mot kjernefysisk terrorisme, som bl.a. kriminaliserer visse typer ulovlig omgang med kjernefysisk materiale. Både straffeloven 1902 og straffeloven 2005 inneholder bestemmelser som tar sikte på å bekjempe kjernefysisk terrorisme.

Artikkel    10. september 2015    👤Lovdata

Straffeloven 1902 oppfyller kriminaliseringsforpliktelsene langt på vei, men ikke fullt ut. Straffeloven 2005 § 142 inneholder bestemmelser om ulovlig omgang med farlig materiale. Straffebestemmelsen vil oppfylle kriminalitetsforpliktelsene i FN-konvensjonen. For at Norge skulle kunne ratifisere FN-konvensjonen mot kjernefysisk terrorisme, ble straffeloven 1902 § 152a i 2012 endret i samsvar med straffeloven 2005 § 142 med enkelte tilpasninger.

Straffeloven 2005 § 142 fastsetter en straff på fengsel inntil 21 år for den som med forsett om å volde fare for tap av liv eller betydelig skade på kropp, eiendom eller miljø ulovlig bruker eksplosivt eller radioaktivt materiale, biologiske eller kjemiske våpen eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning. Det samme gjelder bruk av eller skade på et nukleært anlegg eller hvis noen forstyrrer driften av et slikt anlegg, slik at det kan oppstå stråling eller utslipp av radioaktivt materiale. På samme måte straffes den som med forsett om at noen skal tvinges til å gjøre, tåle eller unnlate noe gjør seg skyldig i de samme ulovlige handlinger.

Den som ulovlig mottar, besitter, sprer transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med slikt materiale eller anordning eller med slike våpen, utstyr eller komponenter, straffes etter straffeloven 2005 § 142 med fengsel inntil 15 år.

Med fengsel inntil ti år straffes den som ved trusler, vold, tyveri, underslag, bedrageri eller på annen ulovlig måte søker å sette seg i besittelse av radioaktivt materiale, kjemiske eller biologiske våpen, kjernefysiske og radioaktive anordninger eller nukleære anlegg eller som ulovlig bringer, sender eller forflytter radioaktivt materiale inn eller ut av en stat, se straffeloven 2005 § 142 siste ledd.