Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Ny straffelov – straff for forbrytelser mot menneskeheten


Straffeloven 2005 behandler i kapittel 16 bestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Denne delen av straffeloven ble satt i kraft i 2008.

Artikkel    25. september 2015    👤Lovdata

Straffeloven 1902 inneholder ikke forbrytelseskategorien folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Men straffeloven 1902 og militære straffelov - lov 22. mai 1902 nr. 13 - dekker allerede de handlinger som regnes i denne kategori gjennom bestemmelser om bl.a. drap, legemeskrenkelse, frihetsberøvelse, voldtekt, tvang eller bruk av forbudte våpen.

Mens straffeloven 2005 i sin helhet vil bli satt i kraft 1. oktober 2015, ble kapittel 16 om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser satt i kraft allerede 7. mars 2008. Bakgrunnen for bestemmelsene var i første rekke opprettelsen av Den internasjonale straffdomstolen (ICC).

Mens forbrytelsen folkemord reguleres av straffeloven 2005 § 101, inneholder § 102 bestemmelser om forbrytelser mot menneskeheten, mens § 103, § 104, § 105, § 106 og § 107 gir straffebestemmelser om ulike krigsforbrytelser. De tre forbrytelseskategorier overlapper hverandre delvis når det gjelder hvilke handlinger som omfattes. Straffeloven 2005 § 108 inneholder bestemmelser som gjør det straffbart å tilskynde til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser eller inngå forbund med noen om å begå slike lovbrudd. Strafferammen her er fengsel inntil ti år. Straffeloven 2005 § 109 behandler sivile og militære overordnedes ansvar, når forbrytelsen er et resultat av at lederen ikke har utøvd forsvarlig kontroll med underordnede. Straffen er fengsel inntil ti år, men inntil 30 år dersom forbrytelsen er grov. Ved grovhetsvurderingen skal det legges vekt på hvor alvorlig og omfattende forbrytelser de underordnede har begått og i hvilken gras den overordnede er å bebreide.

Folkemord er drap, grove legemskrenkelser m.v. begått med den hensikt helt eller delvis å utrydde en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan. Straff for folkemord rammer den som i denne hensikt dreper ett eller flere medlemmer av gruppen; forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen; utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å ødelegge gruppen fysisk; iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av  gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen eller med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.

Ved vurderingen av straff for medvirkning til folkemord er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig.

Straff for folkemord er fengsel inntil 30 år.

Forbrytelser mot menneskeheten er drap eller andre grove forbrytelser som inngår som et ledd i et utbredt eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning.

Foruten drap kan slike forbrytelser være utrydding, deportering, tvangsflytting, fengsling, tortur eller å gjøre en person til slave. Videre nevner straffeloven 2005 § 102 voldtekt, seksuelt slaveri og annen grov seksuell vold, ufrivillige forsvinninger, apartheidforbrytelser forfølgelse eller umenneskelige handlinger som forårsaker store lidelser eller alvorlig skade på kropp eller helse mot en identifiserbar gruppe. Straffen for forbrytelser mot menneskeheten er fengsel inntil 30 år.

Krigsforbrytelser er drap av sivile og andre ikke-stridende og andre alvorlige krenkelser av den internasjonale humanitærretten som er begått i forbindelse med en væpnet konflikt.

Kapittel 16 omtaler ulike former for krigsforbrytelser. Dette gjelder krigsforbrytelser mot person (§ 103), eiendom og sivile rettigheter (§ 104), humanitære innsatser eller kjennemerker (§ 105), anvendelse av forbudte stridsmetoder (§ 106) og forbudte stridsmidler (§107). Blant forbudte stridsmidler nevnes gift, biologiske og kjemiske våpen og såkalte dumdum-kuler.

Straff for krigsforbrytelser er fengsel inntil 15 år, men inntil 30 år etter nærmere angitte kriterier (bl.a. grove krigsforbrytelser og forsettlig drap av sivile).