Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015

Ny straffelov – straff for terrorhandlinger

Både straffeloven 1902 og straffeloven 2005 fastsetter streng straff for ulike terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger.

Artikkel    17. september 2015    👤Lovdata   

Straffeloven 1902

Bestemmelser om straff for terrorhandlinger i straffeloven 1902 er inntatt i § 147 a, § 147 b, § 147 c og § 147 d i kapittel 14 om allmenfarlige forbrytelser.

Etter straffeloven 1902 § 147a foreligger en terrorhandling dersom noen med forsett forstyrrer en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, skaper alvorlig frykt i befolkningen eller urettmessige tvinger offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet, organisasjonen, andre land og andre organisasjoner. Straffen er fengsel inntil 21 år. Grov terrorhandling straffes med fengsel inntil 30 år. Ved grovhetsvurderingen skal det legges særlig vekt på om handlingen har medført tap av menneskeliv eller svært omfattende ødeleggelser av eiendom eller miljø, er utført med særlig skadelige midler eller ved utnyttelse av stilling. Planlegging eller forberedelse av en terrorhandling eller inngåelse av forbund med noen om å begå en terrorhandling straffes med fengsel inntil 12 år. Det samme gjelder forsettlige trusler om terrorhandling. Under skjerpete omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Straffeloven 1902 § 147b omhandler terrorfinansiering. Her er straffen fengsel inntil ti år.

Straffeloven 1902 § 147c inneholder bestemmelser om oppfordring til terrorhandlinger og opplæring i terrormetoder er straffbart. Straffen for slik virksomhet er fengsel inntil seks år. Samme straff gjelder for etablering og finansiering av og deltakelse i en terrororganisasjon.

Straffeloven 2005

I straffeloven 2005 er bestemmelsene om terrorisme samlet i kapittel 18 om terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger.  Bestemmelsene er i stor grad sammenfallende med tilsvarende bestemmelser i straffeloven 1902. Det samme gjelder strafferammene. 

Straffeloven 2005 § 131 gir en definisjon av terrorhandlinger og terrorhensikt. § 132 omhandler grove terrorhandlinger, § 133 terrorforbund, § 134 terrortrusler, § 135 terrorfinansiering og § 136 oppfordring og rekruttering til og opplæring i terrorhandlinger. § 136 a setter straff for deltakelse m.v. i en terrororganisasjon, mens § 137 straffer medvirkning til unndragelse fra straff for terrorhandlinger.

Etter straffeloven 2005 § 138 straffes terrorbombing med fengsel inntil 21 år, mens § 139 omhandler kapring av luftfartøy og skip. Gisseltaking i terrorøyemed straffes etter § 143 med fengsel inntil 12 år, mens straff for angrep på en internasjonalt beskyttet person, bl.a. statsoverholde, regjeringssjef og utenriksminister etter § 144, er 21 år.

Straffeloven 2005 § 140, § 141 og § 142 inneholder bestemmelser om ulike terrorrelaterte handlinger - forstyrrelse av den sikre drift av luftfartøy og skip m.v. (§ 140), utslipp av farlig stoff fra skip m.v. (§ 141), og ulovlig befatning med farlig materiale m.v. (§ 142).