Ny utlendingsforskrift

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtok 15. oktober 2009 forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Forskriften er hjemlet i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Lovtidend    23. oktober 2009    👤Knut Davidsen   

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtok 15. oktober 2009 forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Forskriften er hjemlet i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Den nye forskriften inneholder blant annet regler om:

  • ordninger som letter tilgangen til arbeidsmarkedet for faglærte arbeidstakere og spesialister fra områder utenfor EØS med et lønnstilbud over kr 500 000,
  • å etablere seg varig i Norge for EØS- og EFTA-borgere på en enklere måte,
  • nye og strengere krav til sikret underhold for å hente familiemedlemmer til Norge,
  • at politiet får adgang til å utlevere opplysninger til UDI (Utlendingsdirektoratet) og UNE (Utlendingsnemnda) om vandelen til personer som ønsker å hente ektefelle fra utlandet, dette for å hindre at noen blir utsatt for mishandling eller grov utnyttelse av voldelige ektefeller i Norge,
  • mulighet til å kreve bankgaranti når det søkes om visum til Norge,
  • oppholdstillatelse for vitner i saker om menneskehandel.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010, jf. forskriftens § 20-4. Les mer om forskriften her.