Nye lover, endringslover og en opphevelse av lov med ikrafttredelse 1. januar 2010

1. januar 2010 oppheves lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger. 12 nye lover og 39 endringslover settes helt eller delvis i kraft. Her følger en oversikt over lovene med lenke til kunngjøringen i Norsk Lovtidend.

Lovtidend    29. desember 2009    👤Knut Davidsen   

1. januar 2010 oppheves lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger. 12 nye lover og 39 endringslover settes helt eller delvis i kraft. Her følger en oversikt over lovene med lenke til kunngjøringen i Norsk Lovtidend.

Nye lover:

 1. Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)
 2. Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
 3. Lov 12. desember 2008 nr. 103 om tillegg til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane     
 4. Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann  
 5. Lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken  
 6. Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)  
 7. Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)  
 8. Lov 19. juni 2009 nr. 65 om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet  
 9. Lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)
 10. Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd  
 11. Lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)  
 12. Lov 19. juni 2009 nr. 109 om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen  

Endringslover:

 1. Lov 29. juni 2007 nr. 94 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a.  
 2. Lov 9. januar 2009 nr. 1 om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.)
 3.   Lov 9. januar 2009 nr. 4 om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen)  
 4. Lov 27. mars 2009 nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon)
 5. Lov 3. april 2009 nr. 18 om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader  
 6. Lov 24. april 2009 nr. 22 om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)
 7. Lov 8. mai 2009 nr. 23 om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til familieetablering),
 8. Lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)  
 9. Lov 12. juni 2009 nr. 37 om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv.  
 10. Lov 19. juni 2009 nr. 38 om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv
 11. Lov 19. juni 2009 nr. 39 om endringer i arbeidsmiljøloven
 12. Lov 19. juni 2009 nr. 41 om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover  
 13. Lov 19. juni 2009 nr. 42 om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)  
 14. Lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven  
 15. Lov 19. juni 2009 nr. 47 om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning mv.)  
 16. Lov 19. juni 2009 nr. 49 om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt)  
 17. Lov 19. juni 2009 nr. 63 om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (videreføring av sesjonsordningen og innføring av sesjonsplikt for kvinner)  
 18. Lov 19. juni 2009 nr. 64 om endringer i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner)
 19. Lov 19. juni 2009 nr. 70 om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande)  
 20. Lov 19. juni 2009 nr. 71 om endringer i apotekloven  
 21. Lov 19. juni 2009 nr. 79 om endringer i tvisteloven m.m. og om samtykke til ratifikasjon av Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker  
 22. Lov 19. juni 2009 nr. 83 om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret mv. (innføring av kommunal beredskapsplikt)
 23. Lov 19. juni 2009 nr. 88 om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)  
 24. Lov 19. juni 2009 nr. 91 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner)
 25. Lov 19. juni 2009 nr. 92 om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting  
 26. Lov 19. juni 2009 nr. 98 om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.  
 27. Lov 19. juni 2009 nr. 99 om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror
 28. Lov 19. juni 2009 nr. 105 om endringer i energiloven
 29. Lov 19. juni 2009 nr. 106 om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og i vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.)  
 30. Lov 19. juni 2009 nr. 108 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven  
 31. Lov 11. desember 2009 nr. 112 om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)  
 32. Lov 11. desember 2009 nr. 113 om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter  
 33. Lov 11. desember 2009 nr. 116 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver  
 34. Lov 11. desember 2009 nr. 121 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)  
 35. Lov 11. desember 2009 nr. 123 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 114 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)  
 36. Lov 11. desember 2009 nr. 124 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)  
 37. Lov 18. desember 2009 nr. 133 om endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.)   ( LOV-2009-12-18-133   AID )
 38. Lov 18. desember 2009 nr. 136 om endring i akvakulturloven  
 39. Lov 18. desember 2009 nr. 137 om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.)