Nye odelstingsproposisjone

I statsråd 28. november ble det fremmet fire nye odelstingsproposisjoner - om lov om finansiell sikkerhetsstillelse (ot.prp. nr. 22 (2003-2004)), om lov om endringer i kjønnslemlestelsesloven (ot.prp. nr. 21 (2003-2004)), om lov om endringer i luftfartsloven, tiltredelse av Montreal-konvensjonen (ot.prp. nr. 20 (2003-2004)), om lov om endringer i konkursloven (ot.prp. nr. 23 (2003-2004)).

Lovtidend    3. desember 2003    👤Knut Davidsen

  • Forslaget til ny lov om finansiell sikkerhetsstillelse vil gjennomføre direktiv 2002/47/EF om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse (heretter kalt "direktivet") i norsk rett. Dette direktivets formål er å skape klare og forutberegnlige felleskapsregler for enkelte kommersielle transaksjoner som er vanlige i de europeiske finansmarkedene.
  • Forslag til lov om endringer i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse fremmes som et ledd i regjeringens kamp mot kjønnslemlemlestelse med en utvidet plikt for yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevern, helsetjenesten, trossamfunn m.v. til å avverge brudd på loven.
  • Forslag til endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart fremmes for at Norge skal tiltre Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999 om innføring av visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring. Den viktigste endringen i forhold til dagens regelverk består i at det etter de nye reglene ikke lenger skal gjelde noen beløpsbegrensning av ansvaret ved død og personskade på passasjer. Videre innføres forsikringsplikt for fraktføreren.
  • Forslag til endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) vil gjennomføre stortingsvedtak 15. juni 1999: "Stortinget ber Regjeringen utrede ulike måter å sikre at det er nok verdier i konkursboer til å kunne drive en forsvarlig bobehandling." Det foreslås en ny regel om at konkursboet skal ha legalpant i 5 % av verdien av alle pantsatte formuesgoder som inngår i boet. Formålet er å sikre midler til en forsvarlig behandling av konkursboet, både for å kunne finne frem til mulige skjulte midler og å avdekke eventuell økonomisk kriminalitet.