Nye odelstingsproposisjoner

I statsråd 21. november 2003 ble det fremmet tre odelstingsproposisjoner, om lov om endring i lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m., om lov om endringer i rettsgebyrloven og om lov om endringar i yrkestransportloven.

Lovtidend    21. november 2003    👤Knut Davidsen   

  • I ot.prp. nr. 18 (2003-2004) om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. foreslås det å innføre på nytt hjemmel til å gi forskrifter om miljøvern i de norske bilandene.
  • I ot.prp. nr. 19 (2003-2004) om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr fremmes forslag om å øke gebyret ved begjæring om tvangsfullbyrdelse fra 1 R (R=rettsgebyret) til 1,5 R, jf. rettsgebyrloven § 14 første ledd første punktum.
  • Ot.prp. nr. 17 (2003-2004) om lov om endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag) foreslår overføring av kompetansen til å ta fra noen retten til å føre førerkortpliktig motorvogn m.v. på grunn av straffbare forhold til domstolene og at avgjørelsen treffes i forbindelse med straffesaken.