Nytt direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap

I vedtak i statsråd 29. august 2003 ble Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etablert med virkning fra 1. september 2003. Fra samme tid blir Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Direktoratet for sivilt beredskap lagt ned.

Lovtidend    2. september 2003    👤Knut Davidsen   

Direktoratet skal ligge under Justis- og politidepartementet. Etableringen av det nye direktoratet er et viktig steg for å styrke og samle trygghetsarbeidet i samfunnet. Direktoratet skal lede sivilforsvaret, være fagmyndighet for brannvesen og lokale el-tilsyn og ha ansvar for produkt og forbrukertjenester etter produktkontrolloven. Direktoratet skal og støtte opp om departementets samordningsansvar for sivil trygghet og koordinere tilsyn etter storulykkeforskriften og andre virksomheter med potensial for store ulykker. Det nye direktoratet vil ha kontor i Oslo og Tønsberg frem til samlokalisering i Tønsberg innen utgangen av 2004. Les pressemelding her.