Foto: Forsvaret

Ombudsmannsordningen i Forsvaret

Mange soldater begynner sin tjeneste nå i juli og august. Opplever du noe i tjenesten som kan anses som en urett mot deg, kan du henvende deg til Stortingets ombudsmann for Forsvaret for å klage.

Artikkel    24. juli 2015    👤Lovdata   

(Foto: Forsvaret/Tanja Renate Aakerøy/Hæren)

 Stortingets ombudsmann for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for Forsvaret er Stortingets tilsynsorgan og ombudsmann for alt militært personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Forsvaret. 

Stortingets ombudsmann for Forsvaret ble etablert allerede i 1952 og er regulert av instruks 21. april 1952 nr. 4287 for Forsvarets ombudsmannsnemnd. Enhver som mener seg utsatt for uriktig, urettferdig eller urimelig behandling kan henvende seg til Ombudsmannen og be om at saken blir undersøkt nærmere.

Ombudsmannen skal foruten å behandle klagesaker reist av den enkelte viderebehandle saker reist av tillitsmannsutvalgene i Forsvaret uten at de er løst der og være rådgiver for vernepliktig personell i spørsmål som har sammenheng med militærtjenesten.

Henvendelser til Ombudsmannen kan gjøres skriftlig, pr. telefon eller ved personlig henvendelse. Det er ikke krav om at klagesaken først er tatt opp tjenestevei. Militært og sivilt ansatte i Forsvaret må imidlertid først gå tjenestevei med sin sak før Ombudsmannen kan bringes inn i bildet.

Ombudsmannen har ingen bestemmende myndighet, men han kan kritisere saksbehandlingen og foreslå at en avgjørelse endres. Det har vært en forutsetning fra Stortingets side at Ombudsmannens henstillinger blir fulgt. Dersom en avgjørelse etter Ombudsmannens vurdering er i strid med gjeldende bestemmelser eller åpenbart urimelig, skal avgjørelsen endres.

Ombudsmannen for Forsvaret legger hvert år fram en rapport om virksomheten til Stortinget.

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret er rådgivende organ for Ombudsmannen. Nemnda består etter 2003 av sju medlemmer. Ett av medlemmene velges som leder og betegnes Ombudsmannen for Forsvaret. Funksjonstiden er fire år.

Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre de allmennmenneskelige rettigheter for Forsvarets personell og med sitt arbeid også søke å medvirke til effektivisering av Forsvaret.