Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 2006

Fra 1. januar 2006 blir det opprettet tre nye departementer, tre departementer blir lagt ned, et departement får overført en ny seksjon og et departement skifter navn. Les kunngjøringen her.

Lovtidend    20. desember 2005    👤Knut Davidsen   

De nye departementene er:

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) som vil bestå av det nåværende Arbeids- og sosialdepartementet med unntak av seksjon for alkohol- og narkotikasaker (overføres til Helse- og omsorgsdepartementet), og deler av Kommunal- og regionaldepartementet.
  • Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) som vil bestå av det nåværende Barne- og familiedepartementet med unntak for barnehagesakene, som overføres til Kunnskapsdepartementet.
  • Kunnskapsdepartementet (KD) som vil bestå av hele det nåværende Utdannings- og forskningsdepartementet, med tillegg av barnehagesakene fra det nåværende Barne- og familiedepartementet.

Departementene som legges ned er Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet

Moderniseringsdepartementet endrer navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet(FAD).