Bilde: colourbox

Opphevelse av vannscooterforskriften

Vannscooterforskriften ble fra 18. mai 2017 opphevet. Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter. Kommunene kan fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Lovtidend    19. mai 2017    👤Knut Davidsen   

Forskrift 18. mai 2017 nr. 609 om oppheving av forskrift om bruk av vannscooter og lignende opphever forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende, denne var hjemlet i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40. Forskriften ble vedtatt for å regulere bruken av vannscootere, både med generelle regler for bruk og fastsettelse av forbudssoner. Etter opphevelsen av forskriften vil kommunene ha hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der dette ikke allerede er forbudt. I tillegg har kommunene i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø hjemmel til  å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Denne forskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende. Kommunene har også hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk. Det vil fortsatt være forbudt å bruke vannscooter i enkelte verneområder. Les Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften her.