Oppnevning av faste forsvarere i Høyesterett

I statsråd 14. september 2001 ble det fastsatt endring av forskift av 8. juli 1954 nr. 3 for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl. Endringen gjelder forsvarere ved Høyesterett, som heretter antas på åremål for åtte år, uten adgang til gjenoppnevning.

Lovtidend    20. september 2001    👤Knut Davidsen   

Endringen er et resultat av to-instansreformen som har gitt det resultatet at Høyesterett behandler færre straffesaker enn tidligere. Grunnet frafall av saker ved Høyesterett, bør det med kortere mellomrom komme inn advokater som faste forsvarere som har kjennskap til sakene i første og annen instans. Begrunnelsen for ikke å gjenoppnevne er hensynet til de faste forsvareres uavhengighet.