Oppsigelse av leieforhold

Ifølge husleieloven (lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17) har leietakeren i en leieavtale som er inngått for ubestemt tid krav på en skriftlig oppsigelse fra utleieren. Utleieren må forholde seg til den oppsigelsestid som er avtalt mellom partene. Med mindre noe annet er avtalt, er fristen etter husleieloven § 9 – 6  tre måneder ved leie av vanlig leilighet eller hus. Ved leie av hybel, garasje eller bod er oppsigelsestiden en måned.

Søketips    19. mars 2012    👤Lovdata

Ifølge husleieloven (lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17) har leietakeren i en leieavtale som er inngått for ubestemt tid krav på en skriftlig oppsigelse fra utleieren. Utleieren må forholde seg til den oppsigelsestid som er avtalt mellom partene. Med mindre noe annet er avtalt, er fristen etter husleieloven § 9 – 6  tre måneder ved leie av vanlig leilighet eller hus. Ved leie av hybel, garasje eller bod er oppsigelsestiden en måned.

Det er krav om at utleieren må gi en begrunnelse for oppsigelsen. Begrunnelsen må være skriftlig. Det må av oppsigelsen fremgå at leietakeren kan protestere skriftlig til utleieren innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt. Videre må det gjøres klart at dersom leietakeren ikke protesterer innen fristen, taper han eller hun retten til å hevde at oppsigelsen er i strid med husleieloven.

Som leietaker kan man si opp leieforholdet uten å angi noen grunn. Oppsigelsen kan gjøres skriftlig eller muntlig. 

En oppsigelse som ikke oppfyller disse kravene, er ugyldig. Men hvis leietakeren likevel flytter ut, vil oppsigelsen bli ansett som godtatt. Hvis leietakeren har fulgt lovens bestemmelser, må utleieren eventuelt gå til søksmål innen tre måneder.

Husleieloven gir ikke oppsigelsesvern for leie av hybel på ubestemt tid og heller ikke leie av garasje eller bod.

Hvis en leieavtale heves p.g.a. vesentlig mislighold, for eksempel manglende betaling av husleie, gjelder ikke oppsigelsesfristen etter leieavtalen eller husleieloven.

Kravet om skriftlig oppsigelse anses oppfylt dersom oppsigelsen leveres skriftlig – mot kvittering, ved brev eller sikrest ved at oppsigelsen sendes i rekommandert brev. Elektronisk kommunikasjon er også mulig dersom det er benyttet en betryggende metode (elektronisk signatur eller lignende) for å sikre at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelse pr. epost eller sms anses ikke å oppfylle husleielovens formkrav om skriftlig oppsigelse.