Oppsigelse av Vigrid-medlem kjent usaklig og ugyldig

Oppsigelsen av en arbeidstaker etter at han gjennom nyhetsoppslag i TV2 hadde fremstått som medlem av organisasjonen Vigrid ble av Larvik tingrett kjent usaklig og ugyldig, og arbeidstakeren fikk dom for gjeninntreden i stillingen.

Avgjørelse    18. juli 2006    👤Dag T Hoelseth   

Saksøkeren var ansatt som telefonselger i en telekommunikasjonsbedrift. I et intervju på TV2 fremkom det at han var blitt vigslet til gode og at han var medlem av organisasjonen Vigrid, som er kjent for sine ytterliggående politiske standpunkter. Allerede dagen etter TV-innslaget ble saksøkeren nektet adgang til arbeidsplassen, og da han ikke ville ta imot tilbud om å flytte til bedriftens kontor i Bergen, ble han oppsagt med umiddelbar fratredelse. Bedriften hevdet blant annet at saksøkerens ytterliggående meninger skapte uro på arbeidsplassen, der det var flere ansatte med fremmedkulturell bakgrunn, at enkelte ikke ville jobbe med ham og at arbeidsmiljøet ble dårlig. Saksøkte hevdet også at saksøkerens navn ville assosieres med bedriften og dermed føre til dårligere salgstall og dårlig «image».

Arbeidstakeren hevdet at oppsigelsen var usaklig og dermed måtte kjennes ugyldig. Han hadde ikke forfektet sine politiske eller religiøse oppfatninger på arbeidsplassen. Bedriftens navn var ikke blitt nevnt i TV-innslaget. Saksøkeren avviste at potensielle kunder som saksøkeren i sitt arbeid ville kontakte, på noen måte ville forbinde henvendelsen med TV-innslaget og Vigrid. Saksøkeren kom dessuten godt overens med sine kolleger og ledelsen på arbeidsplassen,  og mente saken handlet om menings- og ytringsfrihet. Arbeidstakeren hadde vært arbeidsledig siden oppsigelsen og la ned påstand om erstatning for tapt inntekt og oppreisning.

Retten kunne ikke se det godtgjort at arbeidstakerens opptreden i nyhetsinnslaget ville kunne få betydning for hans utadrettede virksomhet i forhold til potensielle kunder. De ansattes reaksjon hadde variert fra å være nøytral til å være sinte og redde, men det hadde ikke fremkommet noe samlet krav fra øvrige ansatte om at saksøkeren måtte sies opp. Retten bemerket at bedriften ikke hadde noen negative bemerkninger til saksøkers arbeidsprestasjoner eller til hans forhold til kollegene. Det var kun uroen forårsaket av kollegenes kunnskap om hans politiske standpunkter som begrunnet oppsigelsen. Dette alene var ikke saklig grunn til oppsigelse, og retten kjente derfor oppsigelsen for ugyldig. Arbeidstakeren fikk dermed dom for gjeninntreden i stillingen samt erstatning for økonomisk tap. Han fikk dog ingen oppreisningserstatning, da rettens flertall mente at han måtte ha innsett at innslaget ville kunne føre til uro og vanskeligheter på arbeidsplassen og at han ved å fremstå på TV som medlem av Vigrid hadde valgt å ta med seg de ulempene som fulgte.