Sykehjelp

Pasientrettigheter – pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombud har som oppgave å støtte pasienter og pårørende med råd, veiledning og informasjon om pasientrettigheter. Pasient- og brukerombud finnes i alle landets fylker.

Artikkel    29. november 2013    👤Jon D. Bech

Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 8. Ordningen er statlig og gratis. Ombudet skal ta vare på pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og sosialtjenesten. Ombudsordningen skal bidra til å bedre kvaliteten i helse- og sosialtjenestene og er en rådgivende tjeneste overfor pasienter og pårørende. Ombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager til rette instans. Arbeidsområdet er offentlige spesialtjenester og kommunale helse- og sosialtjenester.

Pasient- og brukeombudet er selvstendig og uavhengig, men er administrativt knyttet til Helsedirektoratet. Både pasienter, pårørende og helsepersonell kan ta kontakt. Man står fritt til å velge hvilket ombud en vil benytte. Ombudet har taushetsplikt, og de som henvender seg til Ombudet, kan kreve å være anonyme. Ombudet skal gi vedkommende som har henvendt seg til ham eller henne underretning om resultatet av behandlingen av en sak og gi en kort begrunnelse for resultatet. Ombudet har også rett til å å uttale sin mening om forhold som hører inn under Ombudets arbeidsområde. Uttalelsene er ikke bindende. Ombudet kan også foreslå tiltak til forbedringer.

Offentlige myndigheter og andre forvaltningsorganer skal gi pasient- og brukerombudet de opplysninger som er nødvendig for å utføre arbeidet som ombud.

De ulike ombud utarbeider årsmelding om sin virksomhet.