Dommerklubbe

Plenumsdom i Høyesterett - asylrett, barnets beste

Høyesterett avsa 18. desember 2015 i plenum dom i sak om Utlendingsnemndas avslag på asylsøknad for en afghansk familie fordi familien kunne henvises til internflukt i et annet område i hjemlandet.

Avgjørelse    18. desember 2015    👤Knut Davidsen   

Høyesterett kom i dommen enstemming til at det var riktig når Utlendingsnemda ved vurderingen av «barnets beste» i utlendingsloven § 28 tredje ledd, jf. barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1, hadde sett på dette med grunnlag i forholdene på internfluktstedet. Saken reiste også spørsmålet om innholdet i domstolskontrollen med kriteriet "ikke er urimelig" i utlendingsloven § 28 femte ledd om internflukt. Ulike dissenser når det gjaldt domstolens prøvingskompetanse og barnets rett til å uttale seg etter barnekonvensjonen artikkel 12. Staten ved Utlendingsnemnda ble frifunnet.