Plenumsdom i Høyesterett - skattlegging av rederier i strid med Grunnloven § 97

Høyesterett avsa 12. februar 2010 dom HR-2010-258-P om hvorvidt innkreving av utsatt rederiskatt er i strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

Avgjørelse    12. februar 2010    👤Beate Kronen   

Høyesterett avsa 12. februar 2010 dom HR-2010-258-P om hvorvidt innkreving av utsatt rederiskatt er i strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

Et knapt flertall på 6 dommere ga rederiene medhold og opphevet ligningene for 2007. Ligningene bygde på en overgangsordning som ble innført ved ny rederiskatteordning fra 2007. Denne innebar en gradvis og delvis innbetaling av latente skattekrav fra rederiskatteordningen av 1996. Flertallet mente at overgangsordningen var i strid med Grunnloven § 97 om forbud mot lover med tilbakevirkende kraft. Det forelå heller ikke så viktige samfunnsmessige hensyn at tilbakevirkningen likevel måtte tillates. Flertallet avgjorde saken på dette grunnlaget og gikk ikke inn på vern om eiendom etter EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1.

Mindretallet på fem dommere mente at man i denne saken måtte vurdere om anvendelsen av overgangsordningen var klart urimelig eller urettferdig. Etter en slik rimelighetsvurdering kom mindretallet til at overgangsordningen ikke var i strid med Grunnloven § 97. Mindretallet kom også til at overgangsordningen ikke krenket EMK tilleggprotokoll 1 artikkel 1 om vern om eiendom.