Plenumskjennelse i Høyesterett - begjæring om gjenopptakelse av straffesak

Høyesterett i plenum avsa 21. mars 2003 kjennelse i sak om begjæring om gjenopptakelse av straffesak pådømt før plenumskjennelsen 3. mai 2002 (se Rt. 2002 side 557) etter EMK Protokoll 7 art. 4 nr. 1. Begjæringen om gjenopptakelse ble ikke tatt til følge.

Avgjørelse    21. mars 2003    👤Knut Davidsen   

Ved plenumskjennelsen 3. mai 2002 kom Høyesterett til at det etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 at det ikke er adgang til å fremme en straffesak hvor tiltalen gjelder det å ha gitt uriktige og ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene, dersom tiltalte tidligere er ilagt forhøyd tilleggsskatt for det samme forhold. Spørsmålet om det kan settes et skille for avgjørelser truffet på et tidspunkt mellom dommen mot tiltalte i mars 1998 og avgjørelsen 3. mai 2002, foreligger ikke til avgjørelse i denne saken. Førstvoterende i plenumskjennelsen 21. mars 2003 bemerker imidlertid: "(...) den begrunnelse jeg har gitt for mitt standpunkt om ikke å ta tiltaltes begjæring til følge, fører til at det ikke er grunnlag for å tillatte gjenopptakelse av rettskraftige straffedommer på dette området avsagt før plenumskjennelsen 3. mai 2002".