Plenumssak i Høyesterett - tilleggsskatt, dobbeltstraff

Høyesterett avsa i plenum 9. november 2006 kjennelse i sak om ileggelse av 30% tilleggsskatt for unnlatt levering av selvangivelse stengte for etterfølgende straffeforfølgning for grovt skattesvik jf. EMK Protokoll 7 artikkel 4. Dissens.

Avgjørelse    10. november 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var en tanntekniker, A, som for årene 1996 til og med 2001 var blitt skjønnslignet etter ligningsloven § 8-2 nr. 3  grunnet manglende innlevering av selvangivelser. Han ble samtidig ilagt 30% tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 nr. 2  jf. § 10-4 nr. 1 første punktum. Ved bokettersyn for årene 1996 til og med 2002 ble det avdekket at det ikke hadde vært ført regnskap, og at alt regnskapsmateriale for perioden var blitt kastet. På grunnlag av opplysninger fra kunder, leverandører og beregning av materialforbruk ble overskuddet for årene beregnet til ca. 4 millioner kroner. A ble tiltalt for overtredelse av bl.a. straffeloven § 286 annet straffalternativ, og ble i tingretten dømt til fengsel i ett år, hvorav 8 måneder ble gjort betinget. Han ble også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år. A anket direkte til Høyesterett. Dette ble tillatt av Høyesteretts kjæremålsutvalg, og det ble  bestemt at saken skulle avgjøres av den samlede Høyesterett, jf. plenumsloven § 4 tredje ledd. Høyesterett kom til at EMK Protokoll 7 artikkel 4 ikke var til hinder for å reise straffesak for forsettlig eller grovt uaktsomt skattesvik etter ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav d jf. § 4-6 etter at det først var ilagt administrativ tilleggskatt. Anken ble etter Høyesteretts kjennelse forkastet. En dommer kom til at rettighetsstraffen skulle opprettholdes, men at fengselsstraffen skulle reduseres til ni måneder, hvorav seks måneder skulle være betinget straff.

Høyesterett avsa i plenum 10. oktober kjennelse i spørsmålet om habilitet for tre av dommerne i Høyesterett, og kom til at de måtte vike sete i behandlingen av den ovennevnte ankesaken.