Preparatliste til folketrygdloven § 5-14

Rikstrygdeverkets rundskriv er gratis tilgjengelig i Lovdata, og blant rundskrivene finner du en versjon av preparatlisten oppdatert pr. 1. januar 2003.

Lovtidend    2. januar 2003    👤Knut Davidsen   

Listen inneholder en oversikt over alle legemidler som det ytes refusjon for etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Les preparatlisten her.